Egzamin teoretyczny

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:

 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty),
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty),
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (1 punkt).

 

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami ?TAK? albo ?NIE? jednej odpowiedzi.

Na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund.

 

12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:

 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 punkty),
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 punkty),
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego (1 punkt).

 

Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi.

Na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

 1. Każde pytanie zarówno dotyczące wiedzy podstawowej jak i specjalistycznej zawiera jedną prawidłową odpowiedź.
 2. Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi.
 3. Niewskazanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.
 4. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.
 5. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.
 6. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut.

Po zakończeniu części teoretycznej egzaminu państwowego egzaminator na życzenie osoby egzaminowanej, przy użyciu systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, dokonuje wydruku wyników tej części egzaminu państwowego w postaci arkusza zawierającego:

 • nazwisko i imię osoby egzaminowanej,
 • numer ewidencyjny i numer PESEL osoby egzaminowanej albo datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL,
 • zakres egzaminu państwowego,
 • numery kolejno wyświetlonych osobie egzaminowanej pytań oraz oznaczenia udzielonych przez nią odpowiedzi,
 • liczbę błędów, oraz liczbę punktów uzyskanych za każde pytanie,
 • wynik egzaminu wraz z podaniem sumy uzyskanych punktów.

Arkusz przekazuje się osobie egzaminowanej.